Årsmöte 2015

Vid årsmötet 18 April 2015 (som gällde 2013 och 2014 års resultat) närvarade ett 170-tal medlemmar.

Styrelsen redogjorde för aktiviteter under året, t.ex. informationssökning, marknadsföring och  ansökan till Länstyrelsen för bidrag. Mer information finns i Årsberättelse 2013-2014.

Styrelsen redogjorde även för vad som behövs för att projektet ska gå att genomföra, bland annat fler medlemmar behöver hjälpa till med att till exempel kontakta markägare och säkra markavtal. Ca 600 markägare kommer beröras av fiberdragningen – avtalsskrivning är ett omfattande arbete.

Senaste information från Länsstyrelsen om bidrag är att beslut ska fattas under sommaren 2015. Om beslutet sker enligt den planen och i favör till föreningen så uppskattar Styrelsen att projektet kan vara färdigt Julen 2016.

Årets vinst på ca 26 000 kr beslutades att flyttas vidare som medel för 2015 års verksamhet.

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2015 ska vara 200 kr. Pengarna kommer t.ex. användas till fortsatt marknadsföring för att öka antalet medlemmar.

Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag till stadgeändringar:

$2. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

$15.9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Exempel på frågor till IP Only och ByNet

IP Only, som är en kommunikationsoperatör, berättade om hur en fiberanslutning fungerar för hushållen och om sitt erbjudande. En kommunikationsoperatör är den som ”lyser upp” (akitiverar) fibernätet, så att det sedan går att använda fibernätet till olika tjänster, exempelvis TV och bredband.

IP Only gav även exempel på olika paketerbjudanden från tjänsteleverantörer. Det är möjligt för fiberföreningen att teckna ett så kallat ”gruppavtal” där flera kunder går samman för att få bättre erbjudande från en tjänsteleverantör. Det kommer inte  vara tvingande att använda gruppavtal utan varje hushåll kan välja vilken tjänsteleverantör och -utbud de vill. IP Only har inga egna tjänsteerbjudanden.

Ett exempel på en fråga som kom upp till ByNet var hur ansvaret ser ut om en dränering grävs sönder under fibernedläggningen. Svaret är att varje fall kommer hanteras enskilt, då det kan finnas olika orsaker till att grävningen gått fel.

En fråga kom upp angående hur mycket dyrare det kommer vara att ansluta sig till fibernätet i efterhand. Styrelsens uppskattning är att det kommer vara minst dubbelt så dyrt jämfört med om man är med från start. Delvis på grund av att länsstyrelsens bidrag utgår.

ByNet informerade också om hur slangen ska förläggas, med minsta böjradie 50 cm, och visade upp lådan som ska skruvas upp på utsidan av huset där fiberslangen går in och fibern svetsas ihop med fibersvansen som kommer inifrån. En fiberslang kan innehålla upp till 244 fibrer. Vid behov av fler anslutningar i ett område lägger man flera slangar parallellt.