Årsmöte 2016

Här finner du information om Årsmötet för 2015 års resultat. Mötet hölls 24 april 2016.

Information om Projektet

Picture1

Styrelsen redovisade information om projektet – se bifogad presentation: Årsmöte 2016 – Presentation

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015

Balansrapport 2015

Balansrapport 2015

Protokoll

Här finner du protokoll från årsmötet: Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 160424 .

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma den 24 april 2016 kl. 11:00 på Lygnevi.

 • Stadgeenliga ärenden

Årsredovisning för 2015 kommer före mötet att finnas på, www.sätilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till ordförande, nordling.linus@gmail.com
Föredragningslista på nästa sida.

 • Kom i god tid för avprickning i röstlängden
 • Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsens förslag till stämman

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överförs 70 026 kronor.

Styrelsen föreslår 200 kronor i årsavgift för 2016.

FÖRSLAG A

Styrelsen föreslår följande ändring av stadgarna:
att ta bort ska från §2
från ”medlemmarna ska delta”
till: medlemmarna deltar
att ta bort och revisorerna § 15 punkt 9 ”Beslut om ansvarsfrihet åt styrelse-ledamöterna och revisorerna”
till: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

(Ändring av stadgar ska beslutas på två stämmor i följd. Första stämma: 18 april 2015.)

FÖRSLAG B

Styrelsen får mandat att ta upp lån i bank om bidragsbeslut från Länsstyrelsen återigen blir uppskjutit.

FÖRSLAG C

Styrelsen får mandat för att påbörja nedplöjning av fiberkabel innan beslut om
bidrag från länsstyrelsen har kommit föreningen tillhanda.

FÖRSLAG D

Styrelsen får mandat att ta in resterande delar av insatsen så som den tycker är lämpligt.

Dagordning

Ordinarie Föreningsstämma – Söndag 24 april kl. 11:00 2016 på Lygnevi.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) Revisionsberättelse
 8. Fastställa balans och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Ansvarfrihet för styrelsen
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna
 11. Beslut om medlemsavgifter för 2016
 12. Förslag från styrelsen A, B, C, D
 13. Val av ordförande till styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av revisorer och ersättare
 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 17. Övriga ärenden
 18. Stämman avslutas

Förvaltningsberättelse

Räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Information om verksamheten

Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2015 arbetat för att öka antalet medlemmar i föreningen, dels genom direkt kontakt med icke medlemmar, men även genom att lyfta medvetenheten om projektets storlek via utsättande av så kallade mäklarskyltar (”Medlem! Sätila Fiber”) hos de hushåll som är medlemmar. Medlemsantalet har på grund av dessa insatser ökat med cirka 40 %.

Styrelsen har under året även arbetat med att rekrytera områdesrepresentanter och tillsammans med dessa gått igenom projekteringskartor och uppdaterat dessa efter medlemmars, markägares och övriga intressenters åsikter och tankar. Okulär genomgång av tänkt projektering har gjorts i stora delar av området, för att samla information kring markens beskaffenhet och lämplighet att förlägga kanalisation för vårt kommande fibernät.

Styrelsen har även sökt tillstånd hos Länsstyrelsen och Trafikverket, för området mot Fjärås. Av de sex delområden som fibernätet för nuvarande är uppdelat i, är området mot Fjärås så gott som klart för grävstart.

Förutom detta har dessutom stora genomgångar av medlemsregister gjorts, för att säkerställa att fastighetsbeteckningar stämmer överens med utfästa punkter på projekteringskartan.

Medlemsavgiften har varit 200 kronor för år 2015. Medlemsavgiften för nya medlemmar som gick med under december 2015 gäller även 2016.
Under föregående år har medlemmarna betalat in totalt 7 000 kr av insatsen.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets vinst 70 026 kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 70 026 kronor.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Intäkter 

Intäkter avser 653 medlemmarnas årsavgifter om vardera 200 kronor.

Ränta i bank på eget kapital 3 322 kronor

Fordringar

Fordringar på staten för moms med 1 381kronor

Fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalda under 2016

Not 2 Erhållna bidrag

Sätila Fiber EK har ansökt om bidrag från länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Not 3 Eget kapital

2014 balanserad vinst  26 353 kronor

Medlemsavgift  130 600 kronor

Fritt eget kapital vid årets början  2 612 460  kronor

Insatskapital  3 905 500 kronor

Fritt eget kapital vid årets slut  3 931 853 kronor

Årets resultat         70 026 kronor

Sätila 2016-03-17

Linus Nordling, Maria Blixt, Gull-Britt Brunander Stig Lindberg, Patrik Sjölund, Jonatan Åkerlind, Lisbeth Gartman, Krister Österlund.