Stadgar

STADGAR FÖR SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Uppdaterade av föreningens årsstämma 2015-04-18.

§ 1.  FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Sätila fiber ekonomisk förening

§ 2.  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget lokalt kommunikationsnät, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3.  STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Marks kommun. Föreningens verksamhetsområde är Sätila med omnejd.

§ 4.  MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, se § 3. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast ett av dem bli formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Både arrendator och hyresgäst får jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar om det är ändamålsenligt. Medlemsansökan som inkommer efter att föreningen avslutat projektering för ledningsnätet kan godkännas, dock med förbehåll att ansökandens insatsbelopp till föreningen kommer att vara högre än om ansökan skett innan projektering avslutats.

§ 5.  MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningensstadgar och beslut. Medlem förväntas även att bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

§ 6.  INSATSER
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst 30 000 kr för varje av medlemmen ägd och ansluten fastighet inom verksamhetsområdet. Insatsen skall efter ingånget avtal betalas på av föreningen anvisat sätt. 200 kr betalas vid inträde i föreningen, resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

Insatsbelopp för den som blir medlem efter avslutad projektering blir högre än det insatsbelopp som betalas av dem som blivit medlemmar innan avslutad projektering.

Med ansluten fastighet menas fastighet som är ansluten, eller planeras att bli förberedd för anslutning till föreningens ledningsnät.

En insats återbetalas först ett (1) år efter medlems avgång och då endast den lägre insats om 200 kr som betalats vid inträdet.

§ 7.  AVGIFTER
§ 7.1. MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr. Denna avgift skall täcka eventuella arvoden till styrelsen, hyra av möteslokal, kostnad för informationsutskick, kostnader för drift av föreningens hemsida, kostnad för fakturering samt övriga kostnader som styrelsen bestämmer.

Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2. ANSLUTNINGSAVGIFT
Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.

Anslutningsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av ledningsnätet tillkommer utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.

Engångsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3. LEDNINGSNÄTAVGIFT
Varje medlem ska till föreningen betala en ledningsnätavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Denna avgift används för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät.

Ledningsnätavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4. ÖVRIGA AVGIFTER
Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8.  UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING
Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast fem (5) år efter inträdet.

Undantag från tidigaste uppsägning kan göras då fastigheten överlåts till ny ägare. En förutsättning för detta undantag är att fastighetens nye ägare ansöker, och godkänns, som medlem i föreningen och därmed övertar tidigare ägares åtagande.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9.  AVGÅNG
Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen, minst tre (3) månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut.

§ 10.  STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, det vill säga fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning, men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11.  FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12.  REVISORER
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13.  RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14.  ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15.  ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Vad av ordförande till styrelsen.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en (1) månad förestämman.
 17. Mötets avslutande

§ 16.  EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen fordras av revisor eller av minst 10 % av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 17.  RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 18.  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

Kallelse till föreningsstämma, samt övriga meddelanden från styrelsen, distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 19.  VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

§ 20.  UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser. Vid överlåtande eller försäljning av föreningen, ska intrångsersättning till markägare utbetalas enligt praxis, innan behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser.

§ 21.  STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt 7 kapitel, 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22.  ÖVRIGT
Beträffande förhållandena i övrigt gäller bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.